ഇഷ്ട്ട വിനോദങ്ങള്‍ ..
                                                
                                                             
                                                      


                                                  
                                  
                                              മിഴാവില്‍ തായമ്പക ,അവതരണം കലാമണ്ഡലം രതീഷ്‌ ഭാസ് ,.
ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ,..            
                    

                                                   

നീലാംബരി രാഗത്തിലെ ഒരു സ്വാതിതിരുനാള്‍ പദം
                                                       
                                                      
                                          മനോഹരമായ പ്രണയ ഭാവകള്‍
                  


                                           

                                                                                         

നല്ല പാട്ടുകള്‍ കേള്‍ക്കുന്നതും .പുസ്തകങ്ങള്‍ വായിക്കുന്നതും ,പ്രിയ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ഇഷ്ട്ട വിഷയങ്ങള്‍ സംസാരിച്ചും ഇരികുന്നതും പ്രിയം